Üldtingimused seisuga 5. aprill 2007. a.

§ 1. Lepingu/tellimuse vormistamine

Meie Interneti-portaalides väljas olevaid tooteid saate vastava vormi täitmisel tellida Interneti teel või faksi ja telefoni teel. Käesoleva tellimuse andmeväljade täitmisel ja tellimuse väljasaatmisel esitate te pakkumise, mis on siduv; antud kontekstis on telefoni, faksi või Interneti teel esitatud tellimusel samane õigusjõud. Tellimuse esitamisega väljendate sõnaselget nõustumist käesolevate üldtingimustega ja soovi omandada tellitud tooteid. Kinnitame teie tellimuse laekumist ametliku kinnituskirjaga; nimetatud kinnituskirjal ei ole tellimusega nõustumise tähendust. Leping jõustub, kui olete tooted vastu võtnud, ja hiljemalt peale 14-päevase tagastamisõiguse tähtaja möödumist.

§ 2. Kohaletoimetamise ja maksete üldtingimused

Kui soovite saada teavet pakendus- ja postikulude ning maksetingimuste kohta, palun tutvuge vastavas Interneti-portaalis esitatud kohaletoimetamis- ja maksetingimustega. Välismaale toimetamise korral jätame endale õiguse piirata makseviiside valikut.

§ 3. Taganemisõigus

Võite taganeda lepingust kahe nädala jooksul, esitades kirjaliku avalduse (nt faksi või e-posti teel), milles te ei pea põhjuseid selgitama.

Nimetatud tähtaja varaseim algusaeg on toodete vastuvõtmise kuupäev. Taganemistähtajast kinnipidamiseks piisab õigeaegselt kas taganemisavalduse saatmisest või toote tagastamisest.

Taganemisavaldus peab olema adresseeritud alljärgnevalt:

E-post:rehvid123@Delti.com või

Aadress: Delticom OE SRL, Anca Popa 3, 300299 Timisoara, Rumeenia

Taganemisavalduse raames palume, et te informeeriksite meid omal soovil toote tagastamise põhjusest, misjärel me kogume ise teabe, mis on vajalik teie taganemisavalduse kiireks ja tõhusaks menetlemiseks. Selleks, et teil ei tekiks tagastamisega seoses mingeid ebamugavusi, toome tagastatava toote ise teie käest ära ning hüvitame seejärel pangakontolt maha läinud rahasumma, mille kohta on meil vastav informatsioon andmebaasi salvestatud. Seega ei tule teil neid esemeid Hannoveri administreerimiskeskusesse saata (aadressi avaldamine on seadusega ette nähtud).

§ 4. Taganemise õiguslikud tagajärjed

Lepingust taganemise korral tuleb teisele lepingupoolele tagastada lepingu alusel saadud soodustused (nt intressid). Kui te ei tagasta saadud hüve terviklikuna või kui tagastate selle osade kaupa või halvemas seisundis, peate meiepoolse nõude korral tekitatud kahju hüvitama. Eelnimetatu ei kehti juhul, kui toode on saanud ülevaatamise käigus kahjustada, eeldusel, et ülevaatamine toimus samal viisil, nagu see oleks toimunud kaupluses. Kahju hüvitamise kohustust saate vältida ka siis, kui ei kasuta toodet ja hoidute kõigest, mis võiks toote väärtust vähendada.

Toodetele, mida ei saa pakendis saata, tullakse teie koju järele. Kui tagastatav toode vastab tellimusvormis kirjeldatule ja toote hind ei ületa 40 eurot, siis peate toote tagastamiskulud ise tasuma.

- Tühistamiskorra lõpp -

§ 5. 14-päevane tagastamisvõimalus

Anname endast parima, et pakkuda teile parimat teenust kõikide meie toodete puhul. Seega te võite 14 päeva jooksul loobuda kõikidest meilt ostetud toodetest. Delticom OE võtab valmisrattad tagasi ilma juriidilise kohustuseta ning ainult logistikakulude tasumisel summas 121.8€, mis on käesolevaga lepinguliselt fikseeritud.

Eeltoodu hõlmab kõiki valmisrehve, mida toodame spetsiaalselt iga kliendi jaoks.

Ent tagastamisvõimalus ei hõlma posti- ja pakendamiskulusid. See tähendab, et me küsime ühekordset tasu postitamise ja pakendamise eest nende lepingute puhul, mis on sõlmitud klientidega, kes taganevad tellimusest pärast seadusjärgse taganemisõiguse kasutamise tähtaja möödumist (14. päevani). Ettevõtjad on põhimõtteliselt alati kohustatud hüvitama posti- ja pakendamiskulusid. Üksikasjalikuma informatsiooni saamiseks posti- ja pakendamiskulude suuruse ja 14-päevase tagastamisvõimaluse kohta palun tutvuge vastava Interneti-portaaliga. Palun kasutage meie poolt transportimiseks kasutatud originaalpakendit. Kaitske tooteid kahjustuste eest. Rehvid peavad olema postitamiseks valmis pandud ja omavahel kahekaupa kokku seotud. Eriti hoolikalt tuleb kaitsta valmiskummide esi- ja tagaosa, kasutades selleks piisavalt pappi ja kleeplinti. Jätame endale õiguse esitada hüvitisenõudeid, kui toode saab tagastamisel kas vale käsitsemise või ebakorrektse pakendamise tõttu kahjustada. Transpordiettevõtted võtavad vastu üksnes selliseid esemeid, mis on korrektselt pakendatud.

§ 6. Omandiõiguste säilitamine

Meil säilib kõikide tarnitavate toodete suhtes omandiõigus, kuni kõik meie pretensioonid teie või tooteid vastu võtnud isiku vastu on rahuldatud.  Eeltoodu kehtib ka mistahes tulevikus tekkida võivate pretensioonide kohta. Omandiõiguste säilitamise tagamiseks on meil õigus nõuda toodete viivitamatut üleandmist, kuid see ei kehti kinnipidamisõiguse puhul, kui esinevad õiguslikult tõestatud ja vaieldamatud vastunõuded.

§ 7. Vastutus meie Interneti-portaalides esinevate vigade eest

Kõikide kõnealuste veebilehtede puhul lähtutakse meie poolt heaks kiidetud plaanidest. Me ei garanteeri, et kõnealused Interneti-portaalid vastavad teie vajadustele ning on mis tahes ajal (ilma et esineks katkestusi), õigeaegselt ja turvaliselt kättesaadavad ja neis ei esine vigu. Nende Interneti-portaalide kasutamine toimub teie omavastutusel; iseäranis ei vastuta me tagajärgede eest, mis võivad kaasneda portaalide kasutamisega, ega portaalide kaudu saadava informatsiooni õigsuse eest.

§ 8. Intellektuaalomandi õigused

Meie kodulehel asuvad tekstid, helid, kujutised, animatsioonid ja videod ning nende rakendused on kaitstud autoriõigustega ja teiste asjakohaste õigustega. Käesoleva kodulehe sisu ei tohi kopeerida, levitada, muuta või teha kolmandatele isikutele kättesaadavaks. Mõned meie kodulehtedest sisaldavad fotosid, mis on kaitstud kolmandate isikute autoriõigustega.  Kui pole teisiti sätestatud, siis kõikide meie kodulehel esitatud kaubamärkide puhul on tegu kaitstud kaubamärkidega. Meie kodulehtedel ei anta kolmandatele isikutele õigust kasutada meile või kolmandatele isikutele kuuluvat intellektuaalomandit.

§ 9. Informatsiooniga seotud kohustused

Registreerumisel peate esitama oma aadressi ja isikuandmed; neid üksikasju säilitatakse tellimuse menetluseks.  Loomulikult saate te tellimise ajal või hiljem oma andmeid menüü „My orders" („Minu tellimused") või „Contact" („Kontakt") kaudu muuta (olenevalt Interneti-portaalist). Kui te olete registreerunud, saadetakse teile teie kasutajakonto salasõna ja kasutajatunnus.  Teil tuleb tagada see, et salasõna ja kasutajakonto ei ole kättesaadavad kolmandatele isikutele. Teil on kohustus viivitamatult teavitada Delticom'i teie parooli või kasutajakonto väärkasutusest. Mõlemad lepingupooled võivad teie kasutajakonto igal ajal ilma põhjenduseta tühistada. Sel juhul deaktiveerib või kustutab Delticom teie kasutajakonto ja selles sisalduvad andmed.

§ 10. Kohaldatav õigus

Õigussuhtele kohaldatakse üksnes Rumeenia Vabariigi õigust. ÜRO standardkonventsioonide (CISG; 11. aprilli 1980. a. ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügilepingute kohta) kohaldamine on välistatud.

AROagb© 2001-2024 Delticom AG - rehvid123.com/1 s_p=Montagelogin - swebd10